Preeti Narula

Preeti Narula

Gian Sagar Nursing College

Vice Principal

Preeti Narula is the Vice Principal at Gian Sagar Nursing College, Ram Nagar, Patiala, Punjab, India.